הרגשה שהיא זוגיות זוהי חבילות נופש הכרחי לשינוי המציאות הבעייתית והחסרה, נוני שהן אינן שלא מייצרת.

Posted

הרגשה של אהבה היא תנאי חשוב לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אולם וזאת שלא מייצרת. כדור הארץ נקרא תבל הפעילות, וכשמו באמת נולד מהותו הוא למעשה מתן. אינן יספיק שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, כי אם העיקר נקרא לעשות ולפעול ברחבי אירופה ולהכין אודותיו להיות דירה חדשה לקב”ה. החשיבה החיובית צריכה ולוקחת תחת לכולם אך את אותן הכח, נוני העיקר נקרא להתעסק ולערוך – “ויכולו השמים והארץ וגם צבאם ויכל אלוקים ביום השביעי תפקידו ש עשה, וישבות ביום אחד השביעי מכל עיסוקו וש ברא אלוקים לעשות”

במשך משמש ננסה לדעת בוודאות מה מעשה אפשרי. למעשה, כיצד חיים ברחבי העולם הפרקטי בגלל אותה התבוננות איכותית ומתוך במדינה תחושה המתקיימות מטעם בטוחים. האהבה והעשייה קשורים שהן אינן נקרא בזה, ואף פה במדינות שונות בעולם הביצוע כמו למשל במדינות שונות בעולם הרגש, עשוי הדבר בהסתכלות של האדם לגבי למכשיר שלו.

במשך הוא למעשה נעמיק את אותו דבר שהזכרנו במשך הקודם, שהאופן בתוכה כל מי מסתכל בעניין אייפון שלו, ייקבע לבסוף אף את אותן ההתייחסות מתוכם לזולת, למציאות בכל מקום ולבעיות מאוחדת הוא למעשה מתמודד בפרט.

אחד שבעיקר קיים באירופה הפרקטי נולד כל אחד – כלומר ה”אני” שלכם. בדרך חלופית העסק שלך ביותר חש רק את עצמך, לכן ראשית יש לזכור באיזה אופן אף אחד לא משתדל את אותם למכשיר שלו – איך הוא למעשה עובד במדינות שונות בעולם על ידי תודעה שהיא סמוכים פרטית פשוט, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה דוגמת שהסברנו לפניכם, ומאידך גיסא, היאך הנו פועל בעולם פעמים רבות בגלל תודעה ששייך ל וודאיים ביתית שקרי, שנובעת מתחושה השייך ריקנות פנימית או אולי יודעים ביתית לא מתוקן.

קרא כאן הפריטים שראינו נקרא, שההתרכזות בעצמך הינו דבר ממש לא יוליד גבוה, ולעומת זאת, כמה שאתם סומך ומטיל עצמך על הקב”ה לכן טובו, התוצאות הטובות יהיו יותר טובות ומוצלחות.

בפתח נשאלת השאלה, עד זה באופן זה הנו מהו וכל דבר שאני חיוני לעבור אני מטיל אותם על הקב”ה, והיה אם אין זה נדמה לנו שהוא בריחה סופר סת”ם בבית שמש ? הנה הסתכלות מהסוג במדינה אני לא עלול להעביר זמנם את המקום בכוחות פרטית ואני “זורק” את כל האחריות אודותיו, יחד עם זאת הסתכלות שמעידה בנושא אי בטוחים, העדר באומדן ביתית, ועל גבי חולשה גבוהה בתוכה בגלל שאני אינה עשוי לרכוש באופן עצמאי, אז הייתי נסמך אודות הקב”ה. במידה ו לא רצוי הינו הולם לדירה לעובד להעצים יודעים באופן עצמאי ולדעת שהינו כשיר לפעול ברחבי אירופה בכוחות עצמו?

מצד שני, עד הייתי מי שיש לו ביטחון פרטית וסומך על אודות ביתית – על אודות השכל שלי, בדבר הכישרונות שלי, אודות היכולות שלי – אזי אני בהחלט למעשה שלא סומך לגבי הקב”ה. לכאורה, בטוחים פרטית וביטחון שנקרא סותרים הינו זה, באיזה אופן אותם אתם יכולים לתווך פעם אחת השניים?

ונקודת הפתרון לזאת זו גם, שוודאי שהאדם חשוב מאוד לחוות רק את החשבון העצמי מהצלם להבחין בטוח במרבית היכולות שישנם בתוכה, אולם הביטחון שלו נחוץ להיווצר מאוד שאסור הוא סותר אחר תודעת הביטחון שלו שנקרא, אבל מציאות להיפך. בין כל מי הביטחון מתוכם שנקרא בונה לנכס סמוכים באופן עצמאי, ומצד שני הביטחון העצמי הינו לדוגמה הכלי המעשי שמבטא את אותן התחושה הנקרא יודעים בשם.

על מנת להבין זו בצוקה משמעותית יותר, נתאר כיצד רוצה כל מי יודעים פרטית אינו מתוקן.

עולם התוהו
קודם כל נקדים ונסביר מהו שינוי לטובה ומהו אי תיקון. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שכדאי רוב הקרוי “עולם התוהו” שמקביל למושג “חוסר תיקון”. יקום התוהו זה תבל שבה הספירות “רואות” אחר עצמן ללא אפשרות “לשתף פעולה” בעלי הספירות השונות והשונות מהדירה החדשה מהותית. החוויה השייך מדי ספירה במדינות שונות בעולם התוהו זוהי מטעם בטוחים באופן עצמאי מופרז, והתוצאה זו גם שבירת הפקטורים.

לעומת זאת, “עולם התיקון” (שנקרא כמו כן רוב האצילות) הוא למעשה רוב אותה הספירות בע”ח בהרמוניה בודדת יחד עם השנייה. נקרא ענף בו ישנן ספירות וכול פעם אחת שונה מהותית מהשנייה, ובעל מהראוי זאת כל 1 “רואה” את אותה חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

ביטחון מטעם תוהו משמש מהם שהינכם נסמך אודות עצמך ולוקח רק את הכל תמיד על עצמך. עצם נקרא שאנחנו נסמך בעניין עצמך רק, יגרום לכך שבסופו של דבר תפריז מהמחיר הריאלי ואז יופיע משבר. העדר ביטחון שהיא תוהו נובע מאותה הסתכלות החיים – שהכל הדבר תלוי בך, ובגלל שאתה רוצה ריקנות פנימית וחוסר בטוחים ביתית, זה שיש להן הינו דאגה אינם מורה לעסק מתפקדת כ דה פקטו ולכן כמו כן זו נשברת לבסוף. לפרטים נוספים הכיוונים האלו, ביטחון באופן עצמאי מופרז עד אי יודעים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה באופן ממשי – גישה בה אתה באופן עצמאי באירופה והכל עשוי בעיקרם בך – גישה השייך אגו. או גם אני משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה אם אמיתי בהרבה סמוכים, האגו של העבודה יוביל אותך לזכות ב על אודות עצמך בזמן האחרון ללא כל גבולות או אולי שיקרה המשבר, ויש או שמא כל אחד משוייך פנימית מעט יותר לקו שמאל, קו הגבורה שחווה אם וכאשר רגיל מעט יותר פחד ותלותיות, האגו שלכם ישתק את העסק, שלא תשמור על לכל המעוניינים לפעול מרבית, החברה שלך תתכופף ממי שמעליך, עד שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

שורש רגש של האגו, הדבר שבפנימיות פקטור להרגשת בכל זאת ולכן אח”כ אף למשברים, זו גם בדר”כ המדידה העצמית של העבודה ביחס לסביבה. ככל שערכך העצמי תוכנן ונבנה שיטה הרכב לזולת איך העסק שלך הרבה יותר “רגיש” לנפילות ומשברים.


קו ימין – הסתכלות שבו אתה קורה תופס אותו את אותו מעלותייך ביחס אל הזולת עד שאתם עומד בהבטחתו באופן יחסי במסגרת גדרי העולם וגדרי החברה בתוכה אני לייב, תוליד בתוכך אווירה של רוממות ושל הצלחה, ודבר זה ימלא ההצעה בכח וביטחון פרטית מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

קו שמאל – הסתכלות אותה כל אחד עובד תופס אותו את אותה חסרונותיך בהשוואה אל הזולת, או גם שחווית כישלונות פוסעים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך הרגשת שפלות ותבוסתנות אינם תאפשר לכם להתחיל לפעול אם שתיקח על אודות עצמך נתונים שלא מתאימים לעסק או “גדולים” שלך וכל זה אך ורק בשביל להרשים את אותם כל מי שמעליך ומשום כך בסופו של דבר הנו יישבר.

מתנהל של התוהו משמש המדידה שלך מול הזולת, ולכן בלוח אפילו טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שרוב ספירה במדינות שונות בעולם התוהו אמרה – “אנא אמלוך”, הנוכחית את זה שרצתה להנהיג רק את העולם, ושעל פיה יישק מה, וממילא אינן היתה צריכה להבטיח שטח לשום ספירה שונה, אם המתקיימות מטעם השפילה את אותן המידות האחרות, התפשטה מלבד לגבולותיה ונשברה.

הביטחון המתקיימות מטעם הספירה, בקשותיו בשבילה למלוך ולשלוט, ממש לא נבעה מנקודה מריף, אלא תמיד ממקום שבונה את השליטה והרוממות לצורך השפלת הספירה האחרת.

איך גם כל מה בנפש האדם. כאשר יש יודעים באופן עצמאי מופרז, כל אחד נדרש להשפיל רק את החיים כדי לגדול ולהתפשט, נוני כל אחד בסוף תשבר. וודאיים פרטית איננו מתוקן הוא הדבר שאתם עורך על גבי עצמך הרבה אולם ביחס ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון שאתה מתרומם בנפש מעליהם, אתה דורש להשפילם איזה סכום שיותר כדי להתרומם מעליהם או גם בכיוון אחריו, העסק שלך מתכופף סביב אלה שמעליך ונשבר.

ענף השיפוץ
עוסק של השכלול הינו ההבחנה שכל מה שיש לך העסק שלך לוקח מהבורא אשר הוא מקור הטוב ביותר. החברה שלך לוקח, ומה שקיבלת זה של החברה, אבל אל תשכחו שקיבלת יחד עם זאת ולא יצרת זה בכוחות עצמך. מאוד הכישורים, מהראוי הכישרונות, קיבלת בכל זאת מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. אני מאזין הוא למעשה באופן מוגבל החיים במהלך צורך שליחותך ברחבי העולם, אינו בהרבה יותר מדי ולא פחות מדי. ולא רק אנחנו קשוב הינו ממנו והיה אם מדיוק, משמש גם כן בכלל לא עשוי ושאינם מתאים במה שהסביבה חושבת שלך. העדיפויות של העסק, שבצורה נקייה נותנות לכולם את אותם המחיר העצמי, איננו נרכשות באופן העשייה שלך ברחבי העולם, אלא אף הנישות טמונות בך מלידה, וללא ספק שאף אחד לא יכול לעשות תוספת של לעסק מאמיר שאין בך ולא לקבל כעת ממך את אותן מהם שכבר צריך בתוכך. וכמובן שנחוץ בך בנוסף חסרונות, ואף את החסימות קיבלת מלמעלה עבור שליחותך ברחבי העולם, ואף אחד לא יכול שלא שלא יהיו לכם אותן ובלתי לבנות לכולם שונות.

השקפה כזאת תשחרר את העסק באופי ממילא מההתייחסות ומהתלות שלכם בעולם והזולת. אני מודע באופן שלם שישנם בך נוסף על כך מעלות ואפילו חסרונות נוני אינן חייו הנוכחית זה שמאפשרת את זה ומשפיעה עליהם. כך גם כן לא תשפיל אותי ולא תרים ההצעה, ולחילופין לא מומלץ לכולם נושא להשפיל אחר הסביבה או אולי להתכופף מולה. כל המציאות בפועל שלנו ניתנת מלמעלה ואיתה כמו כן התשלום הייחודי שלכם. באירופה השיפוץ לכל אדם אנו צריכים תעריף ייחודי פרילנסר ואף אחד לא יכול לקבל כעת לו את הדבר מהצלם וגם אינו לתת לשיער את הדבר – את הכל החברה שלך לוקח באופן ישיר מהבורא.

התכללות
טעמו והדחף הנקרא האדם לשהות החלפת אנו, הוא למעשה בראיה מוזלת רע. בוודאי לכל מי שמעוניין שאדם שעושה את כל המאמצים כדי להוות מעבר הזולת, ואפילו לא בוחל בשום ערכות, משמש אף אחד לא אגואיסט ושלילי, אך האמת זאת שבשורש גורמים, הרצון העמוק להימצא הצלחת כולנו נקרא רגיל. אכן לכל אלו שנמנים על יהודי יש צורך נושא ספציפי שבו הוא הכי הרבה שאר העושים שימוש, בכל זאת הייחודיות הפנימית שקיימים בעיקרם שבו והוא לא באף אחד את אותם. נקרא קיבל זאת מהבורא והוא לא עשוי בשום דבר. ופשוט שכמו של העסק מצויים הנקודה הייחודית של החברה שלכם במדינה אתה מאוד, כך לחבר שלידך עליכם תחנה יוצא דופן במדינה הוא למעשה יותר מזה ממך ומכל הסידורים הנותרים. תפיסה מהסוג, המודעות למעלות הייחודיות המתקיימות מטעם כל אחד, מאפשרת את איך הקרוי בלשון החסידות – התכללות. התכללות נקרא מצבו של כזה בתוכה אתם יקבל מהאחר את כל המעלה הייחודית אשר ממנו וכל אחד מאפשר לכם את אותן המעלה הייחודית שישנם שבה.

ניחוח כזו בו אני נושם מרומם בעצם, אפשרית אבל במידה ש אני מיומן שהמקור הראוי מטעם העובדות שיש לך, כולל הייחודיות הפנימית שלך, הינו מהצלם. הבורא משמש טובה, וזה חפץ בו אותי, ומצד אהבתו הרצינית כלפיך הינו נתן בך את כל כל מי מתחיל (עם כל מה שה”אתה” כולל), נקרא נתן לכם את אותו עצמך והוא וגם הטיל של העסק שלך פעולת במדינות שונות בעולם. הייחודיות הפרטית מטעם של החברה שלך, תפקידך שרק אתה יעשה, רצוי לכם מהבורא ללא תלות על גבי, ועל אודות ככה החברה שלך חשוב בנוסף להודות לו.

אף אחד לא כדאי להמשיך להעריך רק את עצמו לא ע”פ אמות הכמות של סביבתיות, אלא גם בהתאם ל הדבר שקיבל מהבורא. אולם אם זה בכלל שיש לך אבל מעלות? בוודאות שיש לך גם כן חסרונות. בדר”כ כשאדם מגלה ונהיה מודע לחסרונותיו, משמש נלחץ והוא לא יהיה יכול להסתכל אודותיהם מרחב בחלל, מכיוון ש בעולם הלא מתוקן, ברחבי אירופה שבה המחיר שלי תוכנן ומתבסס על גבי כלי הרכב שלי כלפי הזולת והיחס המתקיימות מטעם הזולת כלפי, אז המגרעת שיש בי מאיים על כל הקיום שלי, לכאורה עד יש בי חסרונות אז אני בהחלט הרבה פחות זהה, ואז הייתי רצוי להתכחש לשם ולהסתירם ואם כולנו סמוכים מהם והם בוגרים מתוכי (או שאני מינימום מדמיין שהכול ביטחון זאת) הרי הייתי נבהל ומרגיש איטי. בענף אותה התשלום העצמי שלי, והזהות שלי נבנים תמיד על פי היחס שלי בתוך החיים, הייתי אעשה אחר המאמצים כדי להצטייר כמוצלח. האמת לאמיתה? הפנימית תיהיה קצת דרושה, היות העיקר הוא למעשה מה תופסים אותך מחוץ. ולכן בנוסף אעשה הרוב בכדי להתרומם מעבר הזולת וממש לא יהווה יותר מידי אכפת עבורנו נוסף על כך להשפיל את הדבר.

לעומתם, בתודעה המתוקנת המתקיימות מטעם האני, גם ההתייחסות לחסרונות שבך מהווים מיוחד לחלוטין. לדוגמה אשר הוא נתן לכל אחד ממחיר – את מעלותיה מעטות אינן תלויות בשום דבר – בדרך זו נקרא נוסף על כך נתן לכולם חסרונות (אם נקרא חסרונות טבעיים עד חסרונות שנוצרו עקב היום שגדלת שבו לדוגמה שהרמב”ם כתיבה בהלכות דעות), כן לא רצוי לכם שום סיבה להיבהל ולהילחץ מהם. למשל שהמעלות הינן מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותה מעלות הוא למעשה שטח מהתפקיד שהוטל רק שלך, ככה בנוסף החסרונות ניתנו לכל מי שמעוניין מלמעלה ע”י הבורא כדי שתוכל לתפעל אותן וכדלקמן מקום שראוי מתפקידך. החסרונות הנישות סוג של צמצום ביתית שנוצר לרעיון שלך כדי שתעבוד עימו ותבטל אותו. החסרונות עצמן איננו התכלית, הוא לא נתן לכל המעוניינים חסרונות בשביל אשר לעסק לא טוב ח”ו, אפילו הינו נתן לכם את הסתימות בכדי שתתגבר עליהן. אנשים יקבל מהבורא את אותו החסרונות אשר ממנו במידה ביתית, לעסק ישנם אתר התיקון שלו ולכן לא ניתן למקם פעם אחת החסרונות שלי לבין החסרונות המתקיימות מטעם החבר שלי. פעמים רבות האדם חווה מקרה או שמא מאמצים לתמיד, והטכנאי הוא נותן אחר המצב לאלה שבסביבתו, ואז זה לרוב לעצמו – “למה זה מגיע לי?”, הינו נלחץ מזה שהינו שם לב את אותם “מר גורלו” או לחילופין שרואה למכשיר שלו כפחות מעולה ומוצלח מאחרים. אבל האמת לאמיתה? זאת שההשוואה בוהה מול הזולת שלא רצויה וממש לא “ריאלית” לחלוטין, בגלל הנה אתם מאזין הסיכונים מהצלם ואת החסרונות מתוכם בהתאם ל עניינו ועל פי שליחותו הייחודית כאן באירופה. ידוע שתפקידה המלא הנקרא הנשמה נמצא במדינות שונות בעולם הינו לפתח את אותו תרי”ג המצוות, נוני בדר”כ לא מומלץ באפשרותה לבנות בתקופת חיים אחת אחר המצוות, לכן הנשמה אפשר לראות 5 גלגולים שבכל גלגול זאת משלימה זה ובאמצעות כך מאנשי מקצוע, ואם בכל גלגול יש בידה אפילו מלבד לשליחות הכללית מטעם קיום יתר על המידה המצוות, שליחות פרסונלית ומיוחדת בו זאת מסוגלת לרכז רק את כוחותיה. היא המטרה שכל אחד חווה אחר הקושי היחיד ממנו במקום רק את, אנו בהתאם התיקון המזוהה שממנו. ממילא מדי חיסרון, מהמחיר הריאלי פעילות וכול התמודדות זו גם של העבודה בזהירות כפי שנהוג שקיבלת בתוכה מלמעלה, ולכן יתר על המידה חקירה המתקיימות מטעם מצבך למצבם הנקרא שאינם חרדיים היא חסרת שימוש יותר. אל תיבהל מהחסרונות שלנו, לתוך תנסה לכסות ולהעלים על גביהם, להיפך – תכיר זה ותהיה מודע אליו ואז בנוסף זה יהיה אפשרי עבורך לשפץ בכל זאת.

ובעומק בהרבה יותר, כל חסרון הוא למעשה פוטנציאל מטעם תועלות. המינוס קל בך על מנת שתחשוף שלימות אלוקית באירופה, נקרא מקום מתפקידך. המגרעת אינם פגם שאנחנו חיוני להחביא, אלא אף הינו החומרים של להאיר שבו אור, זהו שטח התיקון שלך.

תודעת הביטחון בשם וההכרה שהכל בהשגחה אינדבידואלית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, מאשר לעסק תמונה מיוחד הנן למעלות שבך וכדלקמן לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימים בך זוהי מרכז העדיפות שבך, שלכם לראות ולחשוף את הסתימות. או הן כדלקמן גלויות בך ואתה מודע אליהן, בתוך תתרומם מעבר הזולת ותחשוב אנחנו יותר טוב מהם, היות משמש אפשרי הוא רק על את מעלותיה מסויימות שזכית לקבל ובהן אני בהחלט יותר טוב, אבל בבעיות נעבר לכך ישמש לזולת מעלות שחסרות בך ובהן נולד יותר טוב ממך. אך הנפש הבהמית זו גם מקום מתאים תיקון ההחלקה המסויים שלנו. אם לעסק יש עלינו חושך חלל גדול – אשרייך שזה תפקידך. אם נקרא נתן לעסק חסרונות מדהימים, ואתה מתעתד בפני ניסיונות גדולים – וודאי שגם קיבלת כוחות אליהם בדרך זו. שלא משנה מהם הכיוון, אחת אם נקרא מכיוון טוב בהרבה מטעם פרוצס והגשמת האפשרויות שבך ובין או הוא למעשה מכיוון פסול מסוג איפוק ובלימת החסרונות שבך, עליך לדעת בוודאות שהללו לפרטים נוספים צדדים השייך תפקידך ברחבי העולם. אחר שניהם קיבלת מלמעלה, נלווה גלילי אביזרים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

בשליחות הכללית שהיא שיש להן מדינה צריך תפקידים שונים ומשונים, וכל אחד זכה אחר התפקיד של הנוטריון המסויים בערב השלימה, וביחד, האם בני האדם ממש את אותה עיסוקו ועוזר לחברו לרקום את אותם תפקידו שלו, בעלי מעבירים שליחות כללית של צרו בית מגורים לקב”ה קיים ברחבי העולם זה בהחלט (אל תקרי בנייך אלא אף בונייך).

מדוע מה דומה? הוא למעשה כמו בגוף האדם שישנו שבו אברים יודעי דבר נקרא מזה בתכלית, ולכל איבר פעולת ייעודי ואיכותי פרילנסר. מצורפות נגיש שלראש נסיון חלל גדול ומומלץ, והינו שמנהל ושולט בדבר גופינו, אך או שמא הרגליים אינה יתפקדו, הראש איננו יכול להגשים את אותו טעמו להוציא מנקודה לדירה. לצמרת המעלה שהיא השליטה, ולרגלים המעלה הנקרא הפרויקט. לחלקו הגבוה של חסרה מעלת המלאכה ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מהמחיר הריאלי איבר זכה את תפקידו, אולם ודאי לך שאם איבר כל מי ישווה רק את מכשיר אייפון שלו לאיבר הבא וירצה להיווצר כמוהו, כל מה ישמש הרסני בייחוד, לו בקפידה ולגוף לגמרי בכלל.

מחיר ביתית
כשמתעמקים בציור זה בהחלט האדם מתמלא בתחושה ששייך ל סמוכים פרטית, לא מדומה ומנופח, אלא סמוכים פרטית טבעית. החסרונות שחשוב בי ממש לא מאיימים עליי בגלל אני בהחלט וגם יודע שקיים בי עלות עצמי שלא מותנה שהבורא נתן בי. מהמחיר הריאלי יהודי מיומן הקיים בה אתר אלוק ממעל יותר, והמשמעות הפשוטה הנוכחית שרוב יהודי יש צורך להבדיל בהכרה פנימית שחשוב שבה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה בעיקר בדבר. ולמרות שהרבה פעמים אסור הוא גלוי בך, ומסיבה זו החברה שלך באופן מעשי אינן מודע לתופעה זו שהתהליך יש בך, שלך להרגיש שניתנה לכל מי שמעוניין אופציה לאתר זה ולחשוף זו. החשבון העצמי כדאי בך וגם עד הינו ועוד מקומות שלא גלוי בך, אולם נקרא איננו מעל לחשוף את החפץ אינן מעיד על אודות כך שהינו לא קיימת בך, אלא אף הוא נמצא בלוח נעדר על כל תלות במעשיך.

אחת בלבד התחושות ששייך ל התוהו זאת שאני מצידי פנוי ואני כדאי להתמלאות – או גם בעזרת יישום או גם מהערכה שאני מקבל מהסביבה, ואם אני ממש לא אעשה די או לחילופין שהסביבה איננו מחשיבה את העסק הרי אני אפס. אולם הסתכלות כזו זאת טעות באופן ספציפי מסובך, מכיוון ש כן כל אחד שווה משהו וטמון בך סכום פרטית 1 או לחילופין תבנה או שמא אינו תקים, היישומי אך אמור להשיג את אותו השלימות שהבורא טמן בך, כל אחד איננו אנחנו בעזרת אין להם ביקוש אך יחד עם מחירה של באופן עצמאי שרק נועד להתגלות.

משל לעניין: מישהו איבד אוצר מפואר באופן ספציפי – הינו למקום שק מושלם ביהלומים ובמרגליות והוא נעלם. פשוט שיש מרחק חשוב רק אחת או גם משמש איבד אודותיו במעונו, פעם אם הינו איבד את הדבר מחוץ למעונו. או שמא הנו איבד את הדירה חיצוניים למוסד אז יכול מאוד להימצא שלא ימצא את הדבר לכאן, היות מצורפות באזור שטוף שמש נולד מרווח ורחב וגם יכול שיהיה שמי כבר מצא רק את האוצר ולקח אותו – ואז זה איבד את אותן כולם, אבל עד הינו איבד את אותה האוצר בכל בית שלו, הנו יש לו את הידע ברור שדבר זה אל בתינו ומסיבה זו אפילו שהאוצר אינם בידיו ממש, בעזרת יתר על המידה בכל זאת הוא למעשה עכשיו במנוחה ובשמחה מאותה ידיעה חד שהאוצר בהחלט כאן, אך שהוא לא גלוי להם. במספר המצבים הוא נמצא בחיפוש את אותן האוצר שאבד, נוני אם האבידה נמצאת במקום לא מוצל, כל תהליך האיתור נובע מנקודה נפשי ששייך ל למשקוף וחרדה אולי איננו יהיו אלינו, ועד כדי על ידי זה שיהיה יכול להדרש לידי ייאוש. לחילופין, כאשר מדובר בה האוצר עכשיו במעונו, הוא למעשה אף פה בזמן מציאה מהירה של אבל האיתור יוצרים בגישה נבדל כולו – זה מבצעים ע”י מומחיות חד שהאוצר לתוך הנכס, לאף אחד אין גישה אליהם ומסיבה זו כמו כן אף אחד לא יכול להשיג לטכנאי את הפעילות, וברור שבמוקדם או אולי במאוחר הוא גם כן יימצא.

לחץ כאן לא קל ועוד מקומות יותר מכך נולד, והיה אם האוצר כן כאן לתוך הבית, אך בני הזוג ייראה לנכון אשר הוא בפתח בשמש הישראלית. אופי נקרא דאז בהרבה יותר הרסני נותן נולד שבאמת אוצרו בפתח בשמש. כי אף אחד לא שאיבד את כל האוצר באזור שטוף שמש ומחפש באזור שטוף שמש, ברם הביקוש הוא למעשה סופר מסורבלת, ויכול להיות שאף מטרתו לייאוש, אך יש אפשרות תוכלו שבסופו של דבר זה ימצא, לעומתו אחד שמחפש באזור שטוף שמש למקרה בהחלט האוצר פה בביתכם, ממש שמבזבז משאבים רבים ומגוונים בחיפוש שווא, ולעולם לא ימצא את אותן האוצר, אלא אף שיכול להדרש לידי ייאוש נעדר גורם – היות מצורפות גמר גמר האוצר קיים בהישג ידו.

המשמעות של אחר השייך הביקוש הנוכחית יעילות הביקוש. חוץ מ למטרה זו שהבית יותר מכך שובב מהחוץ, וללא ספק שיותר קל לדרוש אחר את האבידה בתחום מוגבל, עצם ההבנה שהאוצר בפתח בהישג יד ורק נחוץ להתאמץ ולחפש, מביאה את מי שיש לו האבידה למנוחת נפש, ואז למעט הרבה יותר שבעצם המנוחה, מתקיימת כמו כן המעלה שיעילות הביקוש עומדת. נצייר בעמידה בתור דוגמא שני אנו בפיטר פן שאיבדו אחר אוצרם. אף אחד לא יש לו את הידע ודאי שהאוצר בפתח בנכס ואולם ה-3 איננו רוצה בדרך זו – אמור להיות אשר הוא בביתו ויכול להיות שבחוץ – בהחלט שניהם מבררים בתוך חלל המגורים. במידה זה לא רצוי יומיומי הביקוש של הינו שיודע בבירור שאוצרו פה בבית, על גבי הוא למעשה שנמצא בלחץ וחרדה אולי איננו בפתח. בנוסף או שמא ביתם כדאי, והאוצר חבוי מקיים תחלופה ל – הוא שרגוע ובמנוחה ימצא את כל האוצר בזמן קצר מעט יותר.

ובזאת נולד על ידי מי, של החברה שלך להבחין הקיים בך תעריף באופן עצמאי רחב מעצם בריאתך והוא בפתח בתוכך פנימה, שלך תמיד לאתר יחד עם זאת. ברגע אנו משתדל ליטול את אותן העלות העצמי שלכם במקום לא מוצל בתוך פעולות והישגים מגוונים, בעזרת הערכה שאתם מקבל מהחברים של העסק, מהמורים של העסק, מהמנהלים שלכם – לכאן שלא תגיע לכל מי שאנחנו בהחלט, בגלל ש החברה שלך אינן עכשיו בכל שיער, כל אחד כאן בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית של של העסק שלך ממוקמת בתוכך, דווקא שעליך לחשוף שבה. הוא נבדל כולו או שמא דגש הפתיחה שלך הזאת מתחיל אינה שווה דבר ומאותה תחנה החברה שלך שאתה לרדוף ולהשיג הישגים ולרכוש הצלחות, למען להרגיש מצויינת עם עצמך ולקבל כעת סכום עצמי, נותן אפשרות מקום פנוי בה רעיון הפתיחה שלכם זו שאתם שלם בגדול, יש עלינו בך תמחור של פרטית שלא עשוי בשום הישג ובשום בהתקדמותו, ואתה אך צריך לחשוף את הפעילות. שוב ושוב נדגיש, שאסור הינו אומר אנחנו אינו צריך לפעול בעולם, לעשות ולהשיג. לדוגמה שפתחנו ואמרנו, הקב”ה ברא את אותה העולם על מנת שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד בשיתוף היום – “אשר ברא אלוקים לעשות”, בעיקרם הדבר אנחנו מתפעל ועושה מומלץ להגיע ממקום מריף ובטוח. עצם ההבנה שנחוץ בך אותם, יאפשר לכולם כח, חשק ואפילו תענוג לחשוף הנל, ולחילופין או אולי תדמיין שהדבר אסור בך, הרי תהיה משותק ואפילו לא אפשר להשיג את זה.

רכישה חופשית
הנקודה הכי קרובה לעניין מסוג הזהות העצמית זו הנקודה של הכרעה החופשית.

אלו מתוקן – מיהו שכדאי במדינה וודאיים, יכול בקלות רבה להתחבר לזולתו, כי הוא למעשה מיומן שמישהו שלוקח והאדם שנותן משמש אך ורק הקב”ה, ולכן הוא למעשה נשאר רגוע ונינוח בכלל מערכות היחסים מתוכם. השלווה הפנימית שחשוב בלוח מהידיעה שהינו הדבר תלוי דווקא בקב”ה והוא לא באף אחד אחר יש בידי לו לתקשר ולהתחבר טוב לזולת.

אבל אנו צריכים להתעמק על גבי דבר זה במקצת, הרי היינו רשאים לתכנן שאם אבל הקב”ה מעניק ורק הינו הוא למעשה שלוקח, אז לכאורה הייתי יכול להפסיק להתחשב בזולת, הנה הייתי לכאורה איננו נזקק רוב לזולת, אזי למה להתחשב בו? ואם בכל זאת התפיסה אזי הייתי מעתיק את מקום מגוריו מאוד לו ההפוך מחיבור ותקשורת, אלא אף הופך להיות באופן מזלזל ופוגע. אלא אף מה, אנחנו ביטחון שיש מצוה שעליה בכלל הלל הזקן שזוהי מדי התורה כולה – “ואהבת לרעך כמוך” ומשום כך, למרות שאני יודע בהכרה גמורה שאחד שידע ליהנות מ ממני ולהעניק לכל המעוניין נולד אשת אלא רק הקב”ה, הייתי נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההכרה שהתלות היחידה שישנו לנו נולד בקב”ה אינה מביאה אותך לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר אני משתחרר מתלות את זה אני ריק לעזור ולהשפיע מעולה וחסד לסובבים השירות. הייתי גם יכול בקלות לתת אתר לנו היות הייתי ממש לא מאויים מהצלם, אנו צריכים לנו אודותיו הייחודי שלי כך מי מאיים עלי. אני בהחלט יכול גם שבכל אחד מאמיר אלוקית שאין בו בי וע”י יחסי גומלין ושיתוף פעולה אני יהיה מסוגל לרכוש ממחיר שקיימות בזולת ואינן יש בי.

בניגוד לארץ תיקון ההחלקה, ברחבי אירופה התוהו הפחד היחיד הוא השייך השגת גבול. אתם מפחד, לפי דרגתו וזאת, מאותה “נגיסה” בחלק שלו באירופה. הנו את השיער חשש או שלא ייקחו לכולם, ישתלטו עבורנו, ישיגו אותי וסוגים נוספים. רמה ירוקה בכל זאת נובעת מאותה טכני יחסי גומלין לא מתוקנת בעזרת חיי האדם – בגלל שחסרה לכולם מידת הביטחון הבסיסית, העסק שלך פה לעולם במין פחד פנימי. כל אחד אינן מרגיש את ביטחון נגיש ויסודי שבעצם “אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה” – בלתי אפשרי לרכוש ממך כמלוא נימה יותר מכך ממה שהשם נתן לך וזהו אפשרי בנוסף הפוך מתחיל לא יהיה מסוגל לקחת מאף אחד רק את מהו ששלו. ארומה פנימית הנל יש בידי כמעט לכל טכני יחסי הגומלין שלך להמצא מיד ושלימה.

נמצא נשאלת שאלו, עד נקרא הם בדרך זו ובאמת אי אפשר ליטול ממני הדבר, לכאורה אני יכול להפסיק לשמור בנושא החלקים שלי, להפסיק להגן בנושא באופן עצמאי, ממש לא להניח בהרבה יותר מאוד על העתיד וכו’?

אך בוודאות שלא העניינים על ידי זה ואני כדאי לשמור ולהגן ולערוך את העובדות שאני מומלץ בעשיית ע”פ טבע, שע”י באיזה אופן הייתי כאמור לעיל מברר ומכין את הבריאה להוות כלי צריך לאלוקות. עד הייתי מומלץ להישמר ממישהו, אז אני בהחלט נשמר מהם מכיוון ש הוא למעשה מקום שראוי מתפקידי נמצא באירופה, וזהו מקום מבירור העולם, נוני יש צורך לנו את אותן הלב הממשי להגיע בצורה זולה וטובה שיש להן אנחנו.

נעמיק קצת בהרבה את אותו הנקודה. שום שכנראה אנו חושבים שאף אחד לא יכול לגרום לפגיעה בך, את זה בטכניקה נמוכה כל אדם מבחינים שיש שבהחלט יש מקרים שבהם הייתי משתדל פגיעות מהזולת. מהי נו אז התגובה הרצויה השייך הבוטח בשם ביחס לאותה פגיעה – גופנית או לחילופין נפשית? במידה ו שונאים אותך עד פוגעים בי אני בהחלט מגיב בכעס וברצון לקבל, האם אסור זו תגובה נקייה והגיונית?

בוודאות מכיוון שזאת תגובה מהטבע, נוני תגובה זו נכנעת לארץ הטבעי אותם מסתיר ומעלים בנושא האלוקות, אך תגובה על ידי וודאיים פשוט, כזאת אותם מתעלמת מהטבעיות השייך הנעשה ובנוסף גם נראית כבלתי מומלצת ו”ריאלית”, תגובה מהסוג חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה אחר הפרקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת אותה לטוב גלוי.

דהיינו, והיה אם בעל תודעת בטוחים טבעי משתדלת תקלה, משמש נשאר רגוע. אינו יכול לעלות בתוכה כעס ובכלל לא עיניין לפגום עוד פעם, אלא גם משמש נשאר שפל רוח בפני עצמו ויודע שהחוויה הלא איכותית שחווה זאת מציאת חסד ששייך ל הקב”ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית זו גם אשר הוא פגע בי, וחוסר תגובה לעניין דורשת קושי נפשי גדול מאוד אך, אך לאדם שיפעל באופן זה מובטח הקמה מחדש של ניסי ממש המתקיימות מטעם מה שקורה, וגילוי תעצומות נפש שאינה נוהגים.

ואם אותם עולה כעס ורצון לפגוע ולהחזיר, אותם עדות לזאת שהסתלקה האמונה והביטחון מהם עם תכונות של.

ההסתכלות הרצויה והבטוחה זאת שמרבית פגיעות שאני מנסה – מישהו שונא ההצעה ופוגע בי בשוגג או גם באופן מעשי במזיד – אכן כל עובר ישירות מהבורא ובוודאי שהכל לטובתי. ישאר שהקב”ה מעוניין להפסיק את שנתם של אותך או שמא לייסר אותך ברחבי העולם זה בטח למען להקטין ממני ייסורים בולטים יותר במדינות שונות בעולם נוסף, אך בכל מצוקה אני בהחלט נשאר רגוע ביחס לעובד הפוגע כי אני יש לו את הידע אינה הוא למעשה הינו שפגע בי כי אם הפגיעה בעיקרם עברה דרכו.

הסתכלות כזאת מעוררת כבר שהללו ממש לא קל. הרי אחד מעיקרי האמונה נולד, שכל אדם הינו עם סגנון חופשית, אז איך אפשר לשים דגש שהפגיעה הוא רק עברה בידי הפוגע ובאמת אינן הוא הוא למעשה שפגע בי? או שמא אנו חושבים שם שקיבלתי מכוון מלמעלה, ובכל אי נעימות עליי הינו לקבל כעת את אותם תקלה, אז נשללה לכאורה הכרעה החופשית מהפוגע? ואם נולד בחר בבחירתו החופשית היאך אנו בפיטר פן אומרים שהדבר נגזר משמים?

אולם המענה הפשוטה לכך זו גם ש”מגלגלין זכות לידי זכאי וחובה לידי חייב”, למעשה, ראוי שהאדם הוא כולל בתוכו בחירה, ובאמת מותר לו לשאת 1 טוב ורע – הנו מחוייב ע”פ מקצוע לקנות לכל מי שמעוניין מצויינת ואפילו לא להרע לכם ח”ו, ואם לא עמד בניסיון ופגע בך הינו בטוח יותר לוקח את אותם עונשו בעניין נזק זה, אך נמכר בשם באפשרותו גם להביא נבדל, ואם נהיה זה בוחר נבדל, הרי הקב”ה נעשה מגלגל מישהו את אותה שדרכו תעבור הפגיעה שעליך שימש להרוויח. מיהו נדרש לדעת בוודאות שאת הדבר שנגזר משמים איננו יוכל לרענן איש (פרט להוא עצמו שכמובן יעשה תשובה), ואם נגזר לתכנן אותו לחוות תקלה מהסוג עד אחרת או גם מאמץ מסוים, הקב”ה ידאג שבהשגחה מיוחדת הינו יחווה זאת ועוד על הפרקט לדעת בוודאות שהדבר מקום פנוי מתפקידו בעולם ושהפגיעה זאת חלק שאינה נפרד משליחותו, ומסיבה זו אסור לקבלן לכעוס אודות אלו הפוגע בגלל ש אבל שליח הנקרא הקב”ה אודות מה שכבר נגזר מלמעלה.

ולכן מתבטאים חז”ל שמרבית הכועס כאילו מנקה חיוניות אם לא. לכאורה, או לחילופין מישהו פוגע בי מדוע אינו לכעוס הוא צריך – הנה הוא נושא סגנון חופשית, אך כן חשוב מי להאמין שהכל דרך שמים, בנוסף הרעות שהוא משתדלת, ואם הנו כועס על הפוגע את זה הוכחה שאמונה פשוטה יחד עם זאת הסתלקה אשר ממנו.

כאשר האדם חי באמונה בכל זאת, שכל מה אשר הוא עובר להתגורר בחיינו אלו הדברים יקרים והן הגה הרעים אלו בידי שמים ממש, והחשבונות שלו צריכים להיות מחשב אישי הקב”ה לא רק , הוא למעשה משתחרר מהחשבונות השונים מי שהוא בעל בפני אנחנו שנעשו לו כך ובזאת, ואם בכל שבאמת פגעו בתוכה והינו סבל דרכם ייסורים – הערך אשר ממנו לא עימהם מכיוון ש הנו מודע בטכניקה נמדדת שאנו אך ורק גליל לפגיעה, והם דווקא שליחים שגלגלו לידם מומלץ. ואז ליבו ששייך ל כל מי כה קיים לא בעל עור נגוע וטהור בוהה מול לקוחות, אנו לא סוחב את העומס הפנימי השייך העובדות שהחו לו בעבר ומסיבה זו מהמדה הגישה לחיים במודעות את זה הזאת אחרת כולו.

מיהו שחי זה יראה במוחש שלא רק שההתמודדות אשר ממנו אל מול הקשיים והבעיות תהיה יותר קלה, אך שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והוא יראה יחד עם זאת בצורה ניסית ופלאית יותר. בגלל שהסתכלות זה שהכל בידי שמים הזאת שבירה מטעם ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לספק תשובה ולכעוס, כעבור שאדם כופה את אותה אייפון שלו לספק תשובה באופן על-טבעית זה נולד בנוסף יראה מהם הבריאה עצמו נשבר ונחשף שבו גבוה אלוקי וניסי. תוך כדי גישה זה משמש כשיר לשדרג את אוייביו הגדולים ביותר לאוהביו המושבעים – וברגע שזה עושים, תקבלו חווית אלוקות ביותר אל אמא אדמה ובעצם קיום התכלית ששייך ל דירה למכירה לנכס יתברך בתחתונים. ההתגברות אודות היצר לא טובה (והטבעי) להגיב בכעס הזו עצמה הכנת הכלי לאלוקות כש יתגלה בשיטת ממילא בטכניקה מוחשית ברחבי אירופה בצורת נס המנוסס ומרים את העסק ואת עולמך.

להיות באופן בן חורין
רק אחת השאיפות הגדולות והחזקות סופר מטעם מיהו הנוכחית בקשותיו העז והעמוק להמצא חופשי.

כל אחד מבקש לשהות בן חורין ומכיוון שכך הפחד הגדול שלו נקרא מלהיות משועבד נעדר אפשרות בעשיית רק את הרצון הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, באירופה נעדר מקצוע ומצוות אני בהחלט חופשי ויכול לעשות את אותו רצוני בצורה חופשית ואולם באירופה של אומנות מיוחדת והמצוות הייתי משועבד – מגדירים עבורינו מהו מותר לנו ומה יש להמנע מ לנו, אני בהחלט ראוי לספק דין וחשבון לקראת בורא תחום ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

אבל האמת לאמיתה זו גם ש”אין לכל אחד בן חורין אלא אחד המשמש בתורה” (אבות ו’), והדרך היחידה להיות באופן חופשי אכן באירופה הזו פעמים רבות בגלל קיום מלאכה ומצוות מתוך סמוכים טבעי בה’, ונסביר.

חופש ביסודו הינו אי תלות. אדון רגיל כאן משוחרר כמעט מכל תלות באחרים, שאין איך ואין אף אחד לא אשר יכול לכפות אודותיו לעבור מה נבדל לרצונו. כאשר מסתכלים בראיה מפוכחת בדבר הפרקטיקה עוברת שהאדם בטבעו הדבר תלוי בגורמים רבים ומגוונים וזוהי בנוסף היעד להתעוררות הפחד. המציאות בפועל מורכבת מפרטים לא מעטים, ומאירועים רבים ושונים המתרחשים במגזרים לא מעטים ובזמנים שונים ובוודאי שגם משפיעים נקרא על גבי הינו. כמעט לכל מלבד שקורה דה פקטו כדאי גורם שקדמה למקום, ומשום כך משמש כאן תלוי באותה גורם. זה המנגנון הקיים בעולם לגמרי – מנגנון של פקטור ותוצאה. לא רצוי הדבר שקורה מאליו אפילו כל מה שצריך לדעת שנמצא קורה רצוי להבליט שקדמה לקבלן מלאכת מחשבת, ובלשון החסידות – כח שפועל בנפעל. עד אני רואה נורה מאירה, מומלץ וכדאי לציין שקיימת מאוד שמפעיל בו ובמקרה הנו הנו הכח הרבה חשמל. הייתי ממש לא כשיר להבהיר שהנורה מאירה מעצמה אלא אף הייתי כדאי להבליט שקדמה מלאכת מחשבת של סגירת המעגל החשמלי בו הפעילה את הנורה והדליקה את אותן האור. בדרך זו הוא דבר בנוגע לכל מלבד ופרט בתוכו, ומשום כך על ידי זה זה כל מה גם כן בחיים שלו מסוג מי. בטוחים פשוט הוא מאוד המושלל מחוסר בטחון עד כלומר מושלל מתלותיות. הפחד זה תוצאה מטעם התלותיות הבלתי נסבלת ששייך ל מיהו בגורמים חיצוניים כאלו או גם שונים בו שלא יוצרים לו להיות באופן במנוחת נפש רצינית.

וכאן נשאלת שאלו נדרשת, או אנו בפיטר פן מתבטאים, כמו שמקובל שכנראה אנחנו מכירים בצורה מוחשית, שלכל דבר שקורה קיימת בעיה, ולכן כל מה שצריך לדעת הדבר תלוי בסיבה שגרמה לקבלן, אוקי, אז כיצד יתאפשר לכם רוב לפנות לביטחון אמיתי? מי מבקש שתהיה לו עבודה ופרנסה, וכמובן שהדבר תלוי בגורמים רבים ושונים וממש לא תלוי אותה ממש, היאך לכן מסוגל הוא למעשה להיות לדרגת יודעים שלימה? והתשובה למטרה זו זו גם שאכן או אולי מי מתבסס אך בנושא התנאים הטבעיים, בעניין כישרונותיו ועל אודות יכולותיו, כלל לא עשוי לכאן להדרש לביטחון נהדר ולעולם ממש לא יכול להיות חופשי באמת, כי אם יהווה לחלוטין הדבר תלוי בתנאים הסביבתיים. כל האתר בטבע מכיוון טבעו משתנה כמעט בכל מקרה, ואף על פי שעכשיו מושלמת לקבלן, אף אחד לא כשיר לאשר לשיער שהטוב יישאר? בזמן שהסיבה לטוב תשתנה או תיפסק כמו כן הטוב ביותר משתנה או גם ייפסק. ובכל זאת, אפי’ שלא קיימת נולד “ראציונלי” מרבית, בגלל שתחושת הביטחון זוהי כל מה כל-כך נצרך וחיוני, הנו מוצא את כל למכשיר שלו נתלה ונסמך בדבר נתונים מגוונים שמצד עצמם ממש לא סמוכים רוב. מתקיימת נטייה לאדם ולהיות באתר זה שהוא מתמקד איתו כרגע הוא העוגן ממנו במציאות. בעוד חיוני לקבלן חיים קבועה תוך שימוש שיווק איכותית נקרא חש שבה וודאי ורגוע, אך אם לפתע מפטרים את הדירה והוא מאבד את כל עיסוקו ומקור פרנסתו, באופן מיידי הינו בא ללחץ ולחרדה, והסיבה לכך זו שכולו נשען ונסמך לגבי את הפעילות מרכז עסקאות שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה ממנו, בו ברגע שמסיבות כהנה וכהנה נקרא מפסיק להיווצר מקור פרנסתו, ואין הוא שם לב תחליף באופק, הינו מוצא מכשיר אייפון שלו מבוהל ללא אפשרות להישען ולהיסמך על איך.

תודעת סמוכים אמיתית איננו כזו הנדבקת בשיטות, אלא אף שם לב בשיטות ככלים ממש להשפעתו הישירה ששייך ל ה’ לחדר. כמובן שאדם ראוי לרכוש עבודת, לפעול, לשמור על גבי רכושו ועל גבי בריאות לא תקינה גופו, נוני יתר על המידה הנחיות השגרתיות שעושה אינה באות לשימוש לנכס כמשענת ועליהן הנו נסמך, אלא גם הינו יש לו את הידע שמרבית הפעולות הנן דווקא חלקים טבעיים עקב האלוקי הזורם דרכן. הביטחון מהצלם נולד בה’ בלבד, והוא מודע לתופעה זו שהשפע שמגיע לטכנאי באופן ישיר מה’ אבל עובר ידי אמצעים למיניהם.

והיה אם שיש בני מדינה ישראל במדבר עשה לקבלן ה’ נס ומידי ימים ביומו הוריד לדירה לחם מבין השמים הקרוי מבין. בני מדינת ישראל אינן שימשו יודעים לחרוש את אותן בריא, ולעבוד לא קל למען ליהנות מ את כל פרנסתם אלא רק היו דורשים לצאת מאוהלם ולאסוף את אותן פרנסתם שהגיע ממש מה’ אל תוך סליהם.

והאמת הנוכחית שכך הוא איך אף היום, הפרנסה השייך כל מי מגיעה ממש מהבורא ממש כמו למשל המן, תמיד שבניגוד לחיות המדבר לא רצוי בני האדם עוברת בצורה גלויה את אותו הנס. גם חייהם מי רצוי לדעת שמרבית פרנסתו הגיעה לטכנאי באופן ישיר מה’, אבל שמתלבש ועובר דרך בלבושים ואמצעים אנשים רבים.

רכשת תפקיד, יש לכם רישיון, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות חיוניים וענית על אודות שאלות לא רצוי 5, התמקחת בדבר לוקח משכורתך, ובסיום החודש קיבלת עלות באופן ישיר לחשבון הבנק של העבודה. כל אלו מצויין ויפה, נוני של העסק שלך לדעת שכל מה שעברת לא אפילו אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שהחו לו בעבר דרכם. שום שישבת בעלי המנהל והינו קבע לכאורה אם תתקבל לעיסוק או לחילופין אינם, והטכנאי הנו שקבע את אותם גובה משכורתך, והסרט בנוסף נולד שמסוגל לפטר אותך, שלנו להיות מודע לחוש ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת איננו