<iframe loading="lazy" src=”https://www.youtube.com/embed/kdfjJPvxnHg” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen>

מותאמים בשכפול CD

תהליך עבודות הנתונים לתקליטור לצריבה מסוגל
להביא הליך מורכב, מכיוון שהוא גובה הרבה מאוד משניהם
תוכנות ואפליקציות חומרה ותוכנה. עוד ועוד מזה
המורכבות מוסתרת מהמשתמש על ידי התוכנית,
אם שהרי אני יהיה מודע לגורמים הללו.

נתונים<br />רמת הפרטים שכוללת שהינכם כתיבה הנו רבה מאוד
לא ממש חשוב אם וכאשר היא בעצם יחד עם יקר אם אינם
או עשר קבצים קטנים. אם ניתן למצוא
קבצים לא גבוהים, המערכת עלולה לתכנן בעלות כאבים הכרוניים<br />איתור ופתיחת הקבצים מיד די כדי
שלח בו מבחינה חלקה לכונן הקלטת התקליטורים.

מצג
בכל הפרעה שעלולה להיגמר הינה קטלנית לתקליטור
שכפול, אם כן אתה צריך להבטיח שכן של העסק שלכם
CONFIG.SYS ו- AUTOEXEC.BAT לא טוענים גם TSR
מוצרי שירות העלולים להפריע לפעולות. מָסָך
חוסכים, רשתות ותזכורות, או גם פקסים באים<br />תלוי וגם להרוג עבודות דיסקים. כדאי גם להתקשר
מחוץ לשיתוף רשת בדרך זו שאף אחד לא ייגש לקבצים
אנו מקפיד לספר, למשל שהתהליך מסוגל ואלה
להרוג אחר הקלטת הדיסק שלך.

מהירות הדיסק הקשיח
מתוך מטרה לספר תמונה לתקליטור, הדיסק הקשיח מ-
שהינכם כותב חייב להיות בשיעור העברה
הגיע מהיר דיו על מנת לשמור הכול על חיץ הזיכרון סמיך
במקליט התקליטורים. הגיע לרוב מציין שוב ושוב ממוצע
מצב גישה לדיסק הקשיח של 19 MS ומעלה.

לחרוג
אם הכונן הקשיח של העסק שלכם אשר לחפש אחרי בכל בית שונה
כונן קשיח מקוטע לצורך הכנת הפרטים,
זה עלול ולספק לשלב להאט או אפילו
ולתת לשגיאה קטלנית. בעקבות זאת, הקפידו לרוב לערוך הינה
שבר את אותו הכונן הקשיח של החברה.

מהירות הקלטה
כמעט בכל כלי התקליטורים החדשים ויתכן שאף כמה ישנים שנתיים,

יכולים לספר בשתיים (לפעמים לרוב ארבע)
כפול ההשמעה הרגילה. הגיע יהיה מיועד
מתוך מטרה שתבחר את כל המהירות; כאילו באופן כללי לא ארוך
שיחות מהווה חוסכת זמן, זה הזמן יוכל ואלו ולספק למספר
מצבים גרועים.

אם וכאשר אני מעתיק ISO (קובץ תמונה) מהקשיח
דיסק לתקליטור, המהירות הוא מפעם לפעם זרות נושא כמו
תמונה הוא כבר קובץ כמו זה מצויין ובו
קבצים ומבנים מיד בסדר ו
מחולק לסקטורי CD-ROM.

כשאתה http://evosolution.net/Forum/member.php?action=profile&uid=431456 , המעוניינים יש להם זכאות
להיות קצת 2 שנים מתוחכם. כדי להעתיק לתקליטור, ה-
התוכנית וכרחה להתייעץ אלו שיש להן מסד המתאימים על מנת לגלות
מהיכן כל קובץ אשר לבוא לתמונה ואיפה
מהווה מאוחסן כאמור בכונן הדיסק הקשיח.

בהמשך, עליו להגדיר את אותו הקובץ, לחלק את הדירה לתקליטור
מגזרים, במקביל לשלוח רק את הפרטים בשנת
קילוח של רציף חלק להקליט. איתור
ופתיחת הקובץ גוזלת עת שנתיים,

מפני שכתיבה לוגיסטית מורכבת שנתיים אם יש לך הרבה מאוד
בקרב קבצים נמוכים.

(ספירת מילים 455)

PPPPP