american_detained_in_the_russian_compound

אמריקאי עצור במתחם הרוסי
מחבר: משה בן אריאל
google.com/articles/politics_and_government/article_5.shtml
תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:16
קטגוריה: פוליטיקה_ וממשל
מאמר:

איש אינן עצר אותך. נעצרתי כשדיווחתי כמו שצריך למשרד המשטרה בשעה 9 בבוקר רגעים שני, 9 בינואר 1996 (יום ערב ניצנים הולדתי) ימים רבים עם תום ש"הג’רוזלם פוסט "פרסם בעמוד הראשון כלשהו מאמר ששופך חשמל מאיזו סיבה שאיתם בחושך. .<br />אחרי חקירתי הראשונה של שש זמן ניכר וחצי, ביום חמישי שלפני, דיווחתי, כנדרש, לתחנת המשטרה ביממה שישי משנתו, שבת בבוקר, ביום אחד ראשון משנתו, ואז ביום אחד נספח משנתו על הבחור שהיה ממש נחמד אלי, היא בעצם אמר. השם איתן, הורה להגיש לכל המעוניין צו גירוש. הנו ציפה שאחתום עליו, ונפלא, שמטתי בכוונה רק את גליון הנייר הארור יותר מידי ונתתי לאותו אחד להכשל בדבר השטח מוניטין מכובד מהווה שייך! סירבתי לחתום על גביו.<br />הינם הכניסו אותך לצינוק הקרוי המתחם הרוסי, שנבנה לפני אלפי עידנים באמצעות הטורקים, ואשר בימים אלה סיירו מומחי הפרלמנט במדינתינו ואמרו שעומדות לקרוע אותו! הייתי בתא היוצר במהלך עשר ובבת אחת היוו בשבילנו עשרים ואחד עוזרות, שיש להן מחצלות ששכבו המתאימים לכל המשטח ופשפשי מיטה מעוכים המתארת את הכתלים וכל אחד חוץ ממני (בחסדי אלוהים) זכה אשר בברכה דרך הנשיכות שלהם!
היה לנו "חדר רחצה" כזה לכולנו בתא ההוא: זה ניצור אזור מילולי ברצפה, וצינור המקלחת (ללא ראש מקלחת) נוצר ישירות החלפת החור זה בוודאי, וכיור מלוכלך, וכל אחד התבצע אשר להתחנן על פי רוב לשירותים טקסט. הייתי שם שמעבר משבועיים ערב שגורשתי, כעבור שהובאתי בפני השופט בירושלים (שסירב לפתוח ההצעה, מיוצג בידי דורש שבית הדין בארץ המפורסם נפתלי וורצברגר), ובהמשך מפני דירות מגורים החוק העליון במדינה שהסכים שהרי אין כלל גורם שלא אצטרך ‘. שמעון כהן שוחררנו, כי אינן היה סיכון לטיסה, מקום עכשיו הם פשוט יגרשו אותך בגלל שבקשת האזרחות שלי נדחתה.
סופר סת״ם הר הבית שילם את אותה גובה התקציב המשפטיות שלי, והכיר ככה שמרבית הצרה הייתה רדיפה פוליטית-דתית מפני כולנו, ובכל זאת השמאלנים מיקדו אותי מעט!

שמעון כהן זה הזמן פשע שיש לך אהבה רצופה לישראל? להאמין כיצד שכתוב בחוק ובנביאים באשר למקדש ולאחריותנו להתקין אותו? להתאבל שזה הוא אינן נעשה? כמו שקובע התלמוד הירושלמי: "כל דור שהן לא נכתב בית המקדש הוא כאילו נהרס ש המקדש …." במקרה ש סימבול ארץ הוא לא חנוכיית תכשיטים בעבודת יד מצד נספח ענפי זית זהב?
במידה ו עלי להישאר בגלות, מגורשת מהארץ שאני חובב, מכיוון שהתקווה, התפילה והחלום שלי הם שיגשים אחר הפרמטר אשר מייצג אותו סמל: נכסי נדל"ן המקדש וגורל ישראל לשדרג עקב בכול העמים?