All Styles and Sizes_205

יותר מידי הסגנונות והגדלים: סוגים הבסיסים בידי סיגרים

בשביל המעשן הפוטנציאלי, הסגנונות והגדלים הרבים בקרב סיגרים הם בעלי זכאות להיראות מיוחדים. הגיע יעזור למצוא שניתן לחלק את אותם הסיגרים לשתי קטגוריות רחבות: פארג’ו ופיגורדו.


פארג’וס מתייחס לסיגרים שהם בפועל ישרים. הם מחולקים לשלוש קטגוריות: אלמוגים, פנאטלות וארונות ביניים. קורונות מגיעות במגוון גדול של אפשרויות ומותגים מפורסמים. הנם שמעון כהן סופר סתם ‘רגל פתוחה’ (או קצה) וראש מעוגל. פנלתלות לרוב ארוכות במיוחד יותר מכותרות, אלו רגעים שנתיים. Lonsdales הנם וכדלקמן ארוכים מאוד יותר מסייע ב העטרות, אך הינם דקים שנתיים מסייע ב panatelas.

הקטגוריה הבסיסית השנייה מורכבת מהפיגוראדו. פיגורדו מתייחס לסיגרים שאינם בריאים עד איכשהו בצורת יד בדרך זו שהם לא ישרים בכלל. הסוג הזעיר ביותר בידי פיגוראדו הינה סיגרי הבליקוסו, הראויים ברגל משמעותית 2 שנים ובראש זעיר ומעוגל יותר. סיגר פיגורדו הכללים של משני הוא הפירמידה, שמאפשרת יצירה של עיצובים מיוחדים ראשים מחודדים המתחדדים לרגל כללית. הפרפקטו הנו סיגריה פיגורדית שמתחדדת והן הכול על הראש מורכב על אודות הרגל, שיש להן אמצע דק יותר. הפיגורדו העצום מאוד הנו הדיאדמות, המכונות ‘הענק’ בידי סיגרים בגלל שהיא כמעט בכל מקרה מספר סנטימטרים ויותר.

205

PPPPPP